Onderzoeksbijdrage

Elke ondernemer in de pluimveesector betaalt vanaf 2018 met de onderzoeksbijdrage mee aan onderzoek uit de Onderzoeks- en Innovatieagenda Nederlandse Pluimveesector.

OVONED en PLUIMNED kregen op 14 april 2018 goedkeuring van de algemeen verbindend verklaring (AVV) voor deze Agenda. In het verleden werden de onderzoeken uit de Agenda betaald uit de reserves van het Productschap Pluimvee en Eieren. De goedkeuring van de AVV maakt voorzetting van breed toepasbaar onderzoek uit de Agenda mogelijk, door een onderzoeksbijdrage te vragen aan ondernemers in de pluimveesector.

Bepaling van de onderzoeksbijdrage
Het belang van onderzoek voor een bepaalde deelsector bepaalt de financiële bijdrage van deze deelsector aan het onderzoek. In het onderzoeksvoorstel staat waarom onderzoek voor een bepaalde deelsector zo van belang is.  Budgetten voor onderzoek moeten tijdig worden bepaald, zodat deze in de begroting van het programma voor het komende jaar opgenomen kunnen worden. De besturen van OVONED en PLUIMNED stellen in november de onderzoeken en begroting van komend jaar vast.

Per onderzoek wordt jaarlijks vastgesteld welke financiering vanuit de onderzoeksbijdrage mogelijk is. Deze is te vinden in de begroting 2018. Daarnaast wordt bepaald welke deelsectoren meebetalen aan welk en welke deelsectoren meebetalen aan deze bijdrage.

Op basis van de begroting 2018 zijn de tarieven per aangevoerd dier (of in het geval van pakstations of broederijen: aangevoerde eieren) vastgesteld.

Meer informatie

Aan het thema Onderzoeksbijdrage zijn (nog) geen bestanden gekoppeld