Antibiotica aanpak

In 2008 hebben vier veehouderijsectoren, waaronder de pluimveesector, en de KNMvD het convenant antibioticaresistentie veehouderij gesloten. In dit convenant is afgesproken tot een verantwoord en lager gebruik van antibiotica te komen. Dit convenant heeft de afgelopen jaren geleid tot een forse reductie van het gebruik van antibiotica. In 2015 was de reductie 58%. Bij vleeskuikens was de reductie meer dan 60%. Het gebruik van de voor de mens kritische middelen is in deze periode nog harder gedaald.  

Omdat de daling van het antibioticagebruik stagneerde in 2015 hebben de veehouderijsectoren, de ministeries van I&M en EZ en de KNMvD in 2016 een gezamenlijke vervolgaanpak opgesteld. Belangrijk onderdeel van de gezamenlijke aanpak zijn de sectorplannen. De pluimveesector heeft het plan antibiotica pluimveesector 2016 - 2020 opgesteld. De kalkoensector heeft een eigen plan opgesteld: het plan van aanpak reductie antibioticagebruik kalkoensector 2016 - 2020.

 

Bestand