Verplichte ruiming in België (update 9 juli)

Verplichte ruiming in België

In verschillende nieuwsberichten uit België wordt gemeld dat pluimveebedrijven die positief zijn voor H3 verplicht geruimd gaan worden. Het Koninklijk Besluit is inmiddels gepubliceerd, waarin de verplichte ruiming geregeld wordt. Over de vergoedingen bij het ruimen wordt gemeld dat deze niet met terugwerkende zijn en dat bij ruimingen alleen de niet-dode dieren worden vergoed. Lees hier het complete artikel met uitleg over de vergoedings- en ruimingsregeling in België. 

Nederlands onderzoek

De adviescommissie pluimveegezondheidszorg van AVINED heeft goedkeuring gegeven aan een vervolgonderzoek op het gebied van H3N1. Het onderzoek dat in leggende hennen is uitgevoerd, wordt voortgezet bij jonge legkippen van ongeveer 4 weken oud. Het is namelijk nog steeds onduidelijkheid wat het ziekmakend vermogen is van H3N1 in jonge dieren. Met deze informatie komt er meer inzicht in het ziekmakend vermogen van het virus en daarmee in de risico’s voor verspreiding. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om te weten of bedrijven met jonge dieren ongemerkt besmet kunnen zijn met H3N1. Als dit het geval is, kan het probleem groter zijn dan nu zichtbaar is.

Acties bij H3N1 in Nederland

AVINED heeft eerder aan het ministerie van LNV per brief gevraagd om bij introductie van H3N1 in Nederland te handelen conform een bestrijdingsplichtige vogelgriep variant. Dat wil zeggen een ruiming van het besmette koppel. De ruimingskosten en vergoedingen - op basis van taxatie – worden dan uit het Diergezondheidsfonds (DGF) gefinancierd. Mocht de overheid niet tot ruiming over gaan, dan wil de sector de ruiming voor haar rekening nemen met een financiering van de kosten uit het DGF.

Op 4 juli 2019 hebben ministerie van LNV en AVINED overleg gehad. Het ministerie van LNV kan niet in gaan op de verzoeken van AVINED. H3N1 is geen bestrijdingsplichtige dierziekte. Ook kan er snel sprake zijn van precedentwerking en hoeft introductie in Nederland van H3N1 niet te leiden tot een eenzelfde ontwikkeling en verspreiding als in België. Het ministerie van LNV heeft gemeld dat als H3N1 op een Nederlands bedrijf is vastgesteld het bedrijf een beschikking krijgt van de NVWA. Er is dan alleen 1 op 1 vervoer met dit bedrijf toegestaan. Als het bedrijf een uitloop heeft, moet het de dieren ophokken. In overleg met de sector zal dan een verscherpt hygiëneprotocol van kracht worden.

AVINED heeft gemeld de maatregelen onvoldoende te vinden. AVINED volgt de ontwikkelingen in België en zal het ministerie van LNV vragen haar besluit te heroverwegen als in België tot verplichte ruiming wordt overgegaan.

Vragen

Heeft u vragen over dit bericht neem dan contact op met Erik de Jonge via 088 – 998 43 36 of edjonge@avined.nl.