Nieuwsbrief IKB PSB (04-2019)

Top 5 veelvoorkomende afwijkingen IKB PSB controles

Uit overleg met de Certificerende Instantie (Kiwa VERIN) is een overzicht naar voren gekomen met veel voorkomende afwijkingen tijdens IKB PSB controles. Dit betreffen punten uit IKB PSB bijlage 1.1A (voorschriften IKB PSB alle pluimveeservicebedrijven). Door extra aandacht te besteden aan deze punten zal het aantal tekortkomingen tijdens IKB PSB controles dalen. Als er geen tekortkomingen geregistreerd worden tijdens de IKB PSB controles, zal er ook geen herstel nodig zijn, wat weer positief is voor u als deelnemer. Hieronder de top 5:

  1. De ZZP’er moet beschikken over een geldige, conform een door de Belastingdienst goedgekeurde (raam)modelovereenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer1 (Voorschrift A02c);
  2. De IKB PSB-deelnemer bevestigt iedere opdracht schriftelijk naar de opdrachtgever (Voorschrift A25);
  3. Het invullen van de werkbon met benoemde punten (Voorschrift A27);
  4. De IKB PSB-deelnemer draagt er zorg voor dat de werkinstructies in de (bedrijfs)auto’s aanwezig zijn en toegankelijk zijn voor alle medewerkers (Voorschrift A12);
  5. De medewerkers van de IKB PSB deelnemer volgen jaarlijks een instructiebijeenkomst2 waarin aandacht wordt besteed aan diverse onderwerpen zoals, dierenwelzijn, hygiëne en dierziekten (voorschrift is tegenwoordig onder gebracht bij de voorschriften per PSB-activiteit in Bijlage 1.1B – 1.1G)3.

1 U kunt hiervoor de modelovereenkomst  voor branche of beroepsgroep van LTO Nederland gebruiken.
De instructiebijeenkomst mag ook ingevuld worden als een interne bijeenkomst, waarbij in ieder geval aandacht wordt besteed aan de verplichte onderwerpen.
3 Tegenwoordig kunt u in het certificatieschema ook nagaan welke onderwerpen minimaal per PSB-activiteit moeten worden besproken.

Naast de algemene top 5 met veelvoorkomende afwijkingen heeft de Certificerende instantie ook per PSB-activiteit de veelvoorkomende afwijkingen gerapporteerd. Hieronder vindt u hiervan een kort overzicht:

  • Ent- en laadbedrijven: IKB PSB deelnemer laat de onderzoeken voor Salmonella tenminste vier maal per jaar uitvoeren (Voorschrift B06);
  • Laadbedrijven: alle werknemers dienen een geldig identiteitsbewijs te kunnen tonen (Voorschrift C13);
  • Ontsmettingsbedrijven: op de werkbon van het ontsmettingsbedrijf dient tevens te worden vermeld: temperatuur van de lucht in de stal tijdens de uitvoering van de werkzaamheden (Voorschrift E06g).

Melden van ernstige afwijkingen

In de nieuwe deelnemersovereenkomst IKB PSB (welke recent opnieuw met de IKB PSB-deelnemers is afgesloten) is opgenomen dat IKB PSB-deelnemers ernstige afwijkingen van het kwaliteitssysteem IKB PSB melden bij de CI (artikel 2, lid 3f).
Aanvullend kunnen IKB PSB-deelnemers, net als IKB Ei- en IKB Kip-deelnemers, ernstige afwijkingen (of vermoedens daarvan) op het eigen bedrijf melden bij het Meldpunt IKB.
Lees meer over het Meldpunt IKB  

Voorkom verspreiding vogelgriep naar Nederland

Het aantal uitbraken van vogelgriep in België neemt nog steeds toe. Daarom is extra preventie nodig om de kans te verkleinen dat het LPAI-virus zich naar Nederland verspreidt. Daarom neemt IKB PSB het advies van AVINED over: gebruik het hygiëneprotocol ‘pluimveeservicebedrijven’  voor personeel van pluimveeservicebedrijven die maximaal 24 uur geleden PSB-werkzaamheden bij een in België gelegen pluimveebedrijf, uit een gebied waar een dreigende situatie heerst vanwege een zeer besmettelijke niet bestrijdingsplichtige ziekte, hebben uitgevoerd en voor pluimveehouders die dit pluimveeservicebedrijf inschakelen.

Situatie in België

De uitbraken in België betreffen niet-bestrijdingsplichtige LPAI, type H3N1. Het aantal besmettingen in België is inmiddels al opgelopen tot meer dan 70 besmette bedrijven.

Gebruik hygiëneprotocollen

AVINED heeft het advies uitgebracht om voor personeel van pluimveeservicebedrijven die maximaal 24 uur geleden PSB-werkzaamheden bij een in België gelegen pluimveebedrijf, uit een gebied waar een dreigende situatie heerst vanwege een zeer besmettelijke niet bestrijdingsplichtige ziekte, hebben uitgevoerd en voor pluimveehouders die dit pluimveeservicebedrijf inschakelen, een hygiëneprotocol te hanteren. Vanuit IKB PSB is dit advies overgenomen.

Tevens zijn er ook bestaande protocollen die gebruikt worden in tijden van een AI-uitbraak in Nederland uit te voeren bij het vervoer van (broed)eieren, eendagskuikens, opfokdieren en slachtdieren vanuit België. Lees verder over vogelgriep

Uitnodiging voor openbare vergadering NVPSB

Op 26 juni 2019 bent u uitgenodigd om de openbare vergadering van de branchevereniging van de pluimveeservicebedrijven, de NVPSB, bij te wonen.
Bij het openbare gedeelte zal de heer Adam Sneep, voorzitter van de Adviescommissie IKB PSB, zijn visie geven op ‘IKB in beweging: uitdagingen voor de pluimveeservicebedrijven’.
 
De uitnodiging kunt u hier vinden.