Card image cap

ADR-jaarverslag niet nodig? Hoe toon ik dat bij de controle aan?

31 maart 2020

In 2019 bent u via onze nieuwsbrief geïnformeerd over de mogelijkheden voor vrijstelling op het opstellen van een ADR-jaarverslag. De verplichting om een ADR-jaarverslag op te stellen geldt voor de PSB-activiteiten: plaagdierbeheersing, ontsmetten en reinigen. Tijdens de IKB PSB-controle wordt getoetst of uw bedrijf over een actueel ADR-jaarverslag beschikt. Het kan zo zijn dat er

Card image cap

De ZZP’er werkt veilig en gezond met een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

31 maart 2020

Een RI&E is een wettelijke verplichting. IKB PSB kiest ervoor om dit ook te verplichten voor bedrijven zonder personeel (ZZP’ers). Ook voor die bedrijven is het essentieel om risico’s in beeld te brengen. Wist u dat: een zzp’er wordt gezien als werkgever wanneer hij/zij mensen in dienst neemt en/of gebruik maakt van stagiaires en/of uitzendkrachten.

Card image cap

Deelnemersbijdrage 2020

5 februari 2020

Om uitvoering te geven aan het jaarplan 2020 heeft het AVINED-bestuur op 13 november 2019 besloten zowel de begroting als de deelnemersbijdrage 2020 te verhogen. Een hoger kwaliteitsniveau vraagt om extra activiteiten, extra menskracht en extra middelen. Om de genoemde plannen waar te kunnen maken is het noodzakelijk om te investeren in IKB PSB. In

Card image cap

Resultaten en plannen versterking IKB PSB

5 februari 2020

Vorig jaar bent u erover geïnformeerd dat IKB PSB op vier thema’s wordt versterkt. Tijdens de IKB PSB-bijeenkomst op 12 december 2019 is de voortgang per thema toegelicht. Graag delen we deze informatie in het kort nu ook via deze nieuwsbrief. Thema 1: Verantwoord en geborgd gebruik van middelen op pluimveebedrijven Plaagdierbeheersingsbedrijven en ontsmettingsbedrijven mogen

Card image cap

‘Voorbeeld’ werkinstructies

14 januari 2020

De IKB PSB-deelnemer stelt een werkinstructie beschikbaar voor haar medewerkers. Medewerkers die fysiek betrokken zijn bij de werkzaamheden ondertekenen voor ontvangst van de werkinstructie. Om IKB PSB-deelnemers te ondersteunen bij het opstellen van een werkinstructie, zijn ‘voorbeeld’ werkinstructies beschikbaar gesteld op de webpagina van IKB PSB.

Card image cap

Informatiebijeenkomst IKB PSB 12 december 2019

14 januari 2020

Op 12 december was een twintigtal IKB PSB-bedrijven aanwezig bij de bijeenkomst waarin is gesproken over de ontwikkelingen binnen IKB PSB. Gestart is met een stukje achtergrondinformatie: hoe is IKB PSB ontstaan en wie vraagt om IKB PSB? IKB Ei en IKB Kip verwijzen voor externe borging pluimveeservicebedrijven naar IKB PSB. IKB Ei en IKB

Card image cap

Wijzigingen IKB PSB per 1 februari 2020

14 januari 2020

Met ingang van 1 februari 2020 treden er binnen IKB PSB een aantal wijzigingen in werking. Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen: ADR-jaarverslag (voorschrift D09, voorschrift E05 en voorschrift F04): is op uw bedrijf de ADR-vrijstellingsregeling van toepassing? Zo ja, dan bent u niet langer verplicht een ADR-jaarverslag te laten opstellen. Tijdens de IKB PSB-controle wordt

Card image cap

Wijzigingen IKB PSB per 1 september 2019

8 augustus 2019

Begin juli bent u per brief geïnformeerd over wijzigingen die per 1 september 2019 van kracht worden. Hieronder informeren wij u kort over vijf belangrijke wijzigingen: Alle IKB PSB activiteiten: IKB PSB bedrijven vermelden het eigen KvK-nummer op de werkbon. Ent- en laadbedrijven: Het is niet meer mogelijk om een ontheffing aan te vragen voor

Card image cap

Toelichting eerdere wijzigingen IKB PSB (per 1 april 2019)

8 augustus 2019

Per 1 april zijn er ook al wijzigingen geweest in het certificatieschema IKB PSB. Naar aanleiding hiervan hebben wij een aantal vragen ontvangen over de invulling van de twee onderstaande voorschriften: Het opstellen van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) Uit de eerste controleresultaten blijkt dat dit punt vaak wordt afgekeurd, omdat er geen RI&E

Card image cap

Wijzigingen voor pluimveehouders in de IKB Ei en IKB Kip regeling (per 1 juni 2019)

8 augustus 2019

In de IKB Ei en Kip regelingen zijn per 1 juni wijzigingen doorgevoerd. In sommige gevallen hebben deze wijzigingen gevolgen voor IKB PSB bedrijven. Omdat wij vragen kregen over onderstaande voorschriften willen wij deze nog eens extra benoemen. Invullen logboek na R&O bij IKB Ei-deelnemers (Reinigings- en ontsmettingsbedrijven) Als u reinigings- en/of ontsmettingswerkzaamheden uitvoert bij