Pluimvee Update IKB PSB (01-2019)

 

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB

Hieronder wordt u uitleg gegeven over de belangrijke wijzigingen in het certificatieschema IKB PSB. Deze wijzigingen treden in werking per 1 april 2019. Let op: dit zijn niet alle wijzigingen.
 
Belangrijke wijzigingen in de voorschriften
Alle pluimveeservicebedrijven

  1. Iedere medewerker van een IKB PSB-deelnemer, die fysiek betrokken is bij de werkzaamheden, tekent voor ontvangst voor de werkinstructie. Momenteel wordt gewerkt aan ‘voorbeeld’ werkinstructies, welke u kunt gebruiken voor het opstellen ervan. Zodra deze gereed zijn, worden deze op de website geplaatst.
  2. Deelnemers beschikken daarnaast over een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). De Risico Inventarisatie en Evaluatie bestaat uit een lijst met risico's en een evaluatie van de risico's.

Plaagdierenbeheersings-, reinigings- en/of ontsmettingsbedrijven

  1. IKB PSB deelnemers met een plaagdierenbeheersings-, reinigings- en/of ontsmettingserkenning, moeten beschikken over een ADR-jaarverslag. Deze moet zijn opgesteld en ondertekend door een ADR veiligheidsadviseur.
  2. Alle medewerkers die plaagdierenbeheersings- en/of ontsmettingswerkzaamheden verrichten, waarbij een biocide wordt toegepast, zijn op de hoogte van de in het wettelijk gebruiksvoorschrift genoemde voorwaarden.
  3. Plaagdierbeheersingsbedrijven die buiten rodenticiden inzetten, hebben een geldig certificaat ’IPM rattenbeheersing’. Daarnaast zijn bedrijven ingeschreven in het KPMB register voor het gebruik van rodenticiden in de nabijheid van gebouwen en voederopslagplaatsen volgens de module ‘IPM Rattenbeheersing’;
  4. De IKB PSB-deelnemer met een plaagdierenbeheersingserkenning, zet alleen middelen in die, in het land van inzet van het middel, toegelaten zijn. In de Ctgb databank kunt u terugvinden welke middelen toegelaten zijn.

Ent-,laad- en/of snavelbehandelingsbedrijven

  1. Iedere medewerker van de IKB PSB-deelnemer, met een ent- en/of laaderkenning, die fysiek betrokken is bij de werkzaamheden, volgt binnen 3 maanden na indiensttreding dan wel aanvang van de werkzaamheden een externe cursus ‘Verantwoord Pluimveeladen’;
  2. De IKB PSB-deelnemer is verplicht minimaal één keer per kwartaal onderzoek op aanwezigheid van Salmonella uit te laten voeren. De opeenvolgende monstername mag pas plaatsvinden na het verstrijken van minimaal 60 dagen;
  3. Iedere nieuwe medewerker van de IKB PSB-deelnemer, met een laaderkenning, welke fysiek betrokken is bij de vang- en laadwerkzaamheden volgt binnen 6 weken na indiensttreding een inwerkprogramma welke minimaal 2 uur duurt.
  4. Vanaf 1 april 2019 treden er aanvullende eisen aan de inhoud van de werkbon voor laadbedrijven in werking, zoals een vermelding van het totaal aantal personen die zijn ingezet bij de werkzaamheden door de pluimveehouder en de IKB PSB deelnemer.  
 
Overige wijzigingen
De bovengenoemde en de overige wijzigingen aan het certificatieschema IKB PSB kunt u terugvinden op onze website. Wij raden u aan de wijzigingen goed door te nemen.

 

Benoeming voorzitter Adviescommissie IKB PSB

Op 22 januari heeft het bestuur van de stichting AVINED de heer Adam Sneep benoemd als onafhankelijk voorzitter van de Adviescommissie IKB PSB. De Adviescommissie IKB PSB heeft een belangrijke rol bij de invulling van IKB PSB en het opstellen van de voorschriften. De heer Sneep is in november 2018 eveneens benoemd als onafhankelijk voorzitter van het CCvD IKB Ei en het CCvD IKB Kip.

 

Meer informatie? 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de Frontoffice IKB PSB (telefoonnummer: 088 – 998 4340 / e-mail: info@ikbpsb.nl).