Publicatie rapport antibioticagebruik in de pluimveesector over 2015

Het jaarlijkse rapport over het antibioticagebruik in de pluimveesector is op 26 mei 2016 gepubliceerd. Dit rapport is een initiatief van de AVINED werkgroep antibiotica pluimveesector en wordt opgesteld door de Gezondheidsdienst voor Dieren op basis van de antibioticavoorschriften die door de dierenartsen worden geregistreerd in de centrale antibiotica database. Het rapport geeft onder andere informatie over het algemene gebruik van antibiotica in de verschillende pluimvee(deel)sectoren, het gebruik naar soort middel, naar leeftijd van behandelen en naar reden van behandelen.

Vleeskuikensector
In 2015 is het gebruik van antibiotica bij vleeskuikenbedrijven, opfokbedrijven en vermeerderingsbedrijven verder gedaald. Ook het gebruik van derde keus middelen is afgenomen en ligt bij vleeskuikens op een zeer laag niveau. Bij opfok is het gebruik van deze kritische middelen gedaald, maar er moeten nog verder stappen worden ondernomen om het gebruik in de toekomst verder te doen dalen.

Legsector
Het gebruik van antibiotica bij alle pluimveebedrijven in de legsector is met 1,6 dd/dj erg laag. Het totale gebruik in de legsector is wel gestegen in 2015 ten opzichte van 2014. De stijging zit met name bij de voorschakels in de legsector. Verwacht wordt dat in 2016 het gebruik weer zal dalen. Het gebruik van derde keus middelen is in de volledige legsector nagenoeg nul.

Kalkoensector
In de kalkoensector is het gebruik van antibiotica na enkele jaren van daling in 2015 gestegen. Het derde keus middelen gebruik is verder gedaald, maar ligt nog op een te hoog niveau. De kalkoensector heeft een plan opgesteld om tot een lager gebruik van antibiotica te komen in de komende jaren.

Harmonisatie rekenmethode

De GD heeft de gegevens berekend volgens een methode die de sector al sinds 2008 gebruikt en die gebaseerd is op het aantal behandeldagen en het aantal dierdagen. De Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) gebruikt een andere methode die gebaseerd is op de geleverde kilogrammen antibiotica en een gemiddeld diergewicht. Hierdoor kunnen verschillen optreden in de gerapporteerde getallen. Zo was ook het geval over de cijfers van 2014. De SDa publiceert haar cijfers later dit jaar. Vanaf 2017 worden geharmoniseerde cijfers gerapporteerd.

Vervolgaanpak antibiotica
De werkgroep antibiotica pluimveesector werkt samen met andere veehouderijsectoren, dierenartsen en de overheid aan een vervolg aanpak antibiotica 2016 – 2020. Plannen hiervoor zullen in juni 2016 gereed zijn. Belangrijk aspecten in de vervolgaanpak zijn verdere kennis over ontwikkeling antibioticaresistentie, het in kaart brengen van de gevolgen van de daling van het gebruik van antibiotica voor dierenwelzijn en diergezondheid, maar zeker ook de wijze waarop we in de volgende jaren verdere stappen kunnen zetten.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met AVINED, Erik de Jonge | 030-75 55 019 | edjonge@avined.nl