Externe begeleider bij bedrijven met een structureel hoog antibioticumgebruik

De pluimveesector werkt al sinds 2009 aan het verlagen van het antibioticagebruik. Deze aanpak is succesvol bij de vleeskuikensector:

  • Aanzienlijke antibioticareductie bij vleeskuikens (75% sinds 2009);
  • Hoeveelheid resistente bacteriën bij vleeskuikens aanzienlijk gedaald door de antibioticareductie, concluderen deskundigen.

Er zijn nog altijd bedrijven die een hoog gebruik van antibiotica hebben. Bij vleeskuikens varieert dit vaak per periode. Er zijn weinig bedrijven die gedurende langere tijd een hoog antibioticagebruik hebben De pluimveesector vindt het wel belangrijk dat juist deze bedrijven stappen zetten om het antibioticagebruik te verlagen. Daarom is in IKB KIP een aanpak verplicht met een externe begeleider voor een vleeskuikenbedrijf dat drie antibioticabeoordelingen achter elkaar in de rode categorie (hoog gebruik) terecht komt.
 

Beoordeling door IKB Kip

De certificerende Instellingen van IKB Kip beoordelen elk half jaar het gebruik van antibiotica op de bedrijven. Bedrijven worden ingedeeld in categorieën: rood (actiegebied), oranje (signaleringsgebied) en groen (streefgebied). Meer informatie over deze beoordeling en de bijbehorende actie vindt u hier: https://www.avined.nl/nieuws/nieuwe-indeling-antibioticagebruik-voor-vleeskuikens.
 

Externe begeleider bij drie beoordelingen in het rood

Aan IKB KIP deelnemende vleeskuikenbedrijven die drie keer achtereen een beoordeling krijgen in het actiegebied (rood), moeten een door AVINED aangewezen externe begeleider in de arm nemen. De kosten voor de externe begeleiding zijn voor de pluimveehouder en bedragen tussen de € 1.000 en € 1.500.

Voorschrift IKB KIP: AB09: Indien bedrijf 3 achtereenvolgende periodes (benchmarkrapporten over eerste of tweede helft van een kalenderjaar) in actiegebied zit: deelnemer heeft binnen vier weken na melding door CI vervolgactie ondernomen, te weten het inplannen van een afspraak met extern begeleider (de afspraak hoeft niet binnen 4 weken plaats te vinden)

Doel en aanpak

De externe begeleiding wordt door de GD verzorgd. De externe begeleider heeft als doel afspraken te maken met het bedrijf om tot een reductie in het gebruik van antibiotica te komen in samenwerking met de dierenarts, de voervertegenwoordiger en de vertegenwoordiger van de leverancier van de kuikens. De extern begeleider:

  • Vraagt informatie op bij het bedrijf en analyseert de informatie.
  • Zorgt ervoor dat de pluimveehouder een bijeenkomst regelt met zijn bedrijfsadviseurs.
  • Begeleidt de bijeenkomst die moet leiden tot een plan om tot antibioticareductie te komen.
  • Legt de afspraken vast en regelt een vervolgbezoek om de voortgang te bespreken.
  • Maakt een eindverslag van de acties en de uitvoering daarvan.
     

Aanmelding

U kunt zich voor de externe begeleiding melden bij de GD, afdeling pluimveeplanning via het algemene nummer van de GD: 0900-1770, kies optie 4, pluimvee.
AVINED stuurt na afloop van dit traject een rekening naar de pluimveehouder. De rekening omvat de kosten van de externe begeleiding. De kosten die AVINED maakt worden niet in rekening gebracht.