Nieuwsbrief IKB PSB (04-2020)

Omgang corona IKB PSB

In de vorige nieuwsbrief bent u geïnformeerd over de aanpassingen die IKB PSB heeft doorgevoerd in verband met Corona. Hierin las u ook over de controles op afstand. De ervaringen die wij hierover tot nu toe horen zijn veelal positief. Dit wordt ook benadrukt door de Controle Organisatie (CO) Cicero, die bij u de administratieve controle uitvoert. Zie voor meer informatie het artikel wat Cicero heeft gepubliceerd over controles ten tijde van Corona.

Tot nadere berichtgeving blijven de aanpassingen in verband met Corona van kracht. Mocht u tegen zaken aanlopen in relatie tot de coronasituatie, waardoor u niet meer kunt voldoen aan de IKB PSB-voorschriften, meldt dit dan info@ikbpsb.nl.

Top 5: afwijkingen IKB PSB-controles

De Certificerende Instantie Kiwa VERIN stelt na afloop van elk kalenderjaar een overzicht samen met daarin de veel voorkomende afwijkingen tijdens IKB PSB controles. Dit betreffen veelvoorkomende afwijkingen op de voorschriften uit bijlage 1.1A (voorschriften IKB PSB alle pluimveeservicebedrijven). Door hieraan extra aandacht te besteden hopen wij dat het aantal tekortkomingen tijdens IKB PSB controles daalt. Als er geen tekortkomingen geregistreerd worden tijdens de IKB PSB controles, zal er ook geen herstel nodig zijn, wat weer positief is voor u als deelnemer.

Hieronder de top 5:

  1. De ZZP’er moet beschikken over een geldige, conform een door de Belastingdienst goedgekeurde (raam)modelovereenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer1 (Voorschrift A02c);
  2. De IKB PSB-deelnemer bevestigt iedere opdracht, bij voorkeur 24 uur van te voren, schriftelijk naar de opdrachtgever (Voorschriften A25a t/m A25i);
  3. De IKB PSB-deelnemer beschikt over een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) (Voorschriften A03, A04 en A09);
  4. Op de werkbon wordt het KvK-nummer van het pluimveeservicebedrijf ingevuld en correct vermeld (Voorschrift A27n);
  5. Iedere medewerker van de IKB PSB-deelnemer, welke fysiek betrokken is bij de werkzaamheden, tekent voor ontvangst voor de werkinstructie (Voorschrift A11)2 .

Op dit voorschrift is net als in 2018 het hoogste aantal tekortkomingen vastgesteld. Veelal omdat u niet op hoogte bent dat u dit moet opnemen in uw administratie. Voor het opstellen van de overeenkomst kunt gebruik maken van de modelovereenkomst voor branche of beroepsgroep van LTO Nederland.
Naast dat het belangrijk is dat u een werkinstructie beschikbaar heeft voor uw medewerkers, is het belangrijk dat uw medewerkers vastleggen de werkinstructie te hebben ontvangen.

 

Naast de algemene top 5 met veelvoorkomende afwijkingen heeft de Certificerende Instantie ook per PSB-activiteit de veelvoorkomende afwijkingen gerapporteerd. Hieronder vindt u hiervan een kort overzicht:

  • Laadbedrijven: De voorman, als leidinggevende namens de IKB PSB-deelnemer, draagt er zorg voor dat bij het laden alle ondergeschikten een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben (Voorschrift C13);
  • Ontsmettingsbedrijven: op de werkbon van het ontsmettingsbedrijf dient tevens te worden vermeld: Het batchnummer van het toegepaste middel/de toegepaste middelen per stal, de relatieve luchtvochtigheid en toelatingsnummer (Voorschriften E06e. E06F en 06h);
  • Ent- en plaagdierbeheersingsbedrijven: alle medewerkers van de IKB PSB-deelnemer volgen jaarlijks een instructiebijeenkomst (Voorschriften B03 en D04).
 

Vraag & antwoord IKB PSB: blog Cicero

Vragen over de NEN-4400 erkenning? Cicero heeft een blog gepubliceerd waarin veel voorkomende vragen van IKB PSB deelnemers over de NEN-4400 erkenning worden beantwoord. De blog kunt u hier lezen.
Cicero heeft ook handige checklists opgesteld met daarin opgesomd welke documenten u bij aanvang van de controle klaar moet hebben liggen.

Verantwoord gebruik van middelen

Als pluimveeservicebedrijf maakt u regelmatig de keuze om een middel in te zetten ter reiniging of ontsmetting van een pluimveestal of ter bestrijding van plaagdieren in en rondom een pluimveestal. Bij veel middelen is duidelijk wat de voorwaarden en eventuele risico’s zijn bij gebruik (zoals bij de meeste biociden). Toch zijn er ook middelen waarbij deze zaken niet duidelijk zijn omdat ze geen duidelijk borgingssysteem hebben, zoals reinigingsmiddelen.
IKB Kip en IKB Ei ondersteunen pluimveehouders bij het verantwoord inzetten van middelen met een beslisboom ‘’Verantwoord middelen gebruik’’ en een brochure ‘’Verantwoord gebruik van reinigingsmiddelen’’. Deze hulpmiddelen kunt u hier raadplegen en kunnen u, als deelnemer van IKB PSB, ook helpen bij het verantwoord inzetten van middelen.

RI&E - rectificatie

In een eerdere nieuwsbrief is extra aandacht besteed aan het belang van een RI&E voor zzp’ers.

Wij willen hierin graag twee zaken verhelderen/rectificeren:

  • een zzp’er wordt gezien als werkgever wanneer hij/zij mensen in dienst neemt en/of gebruik maakt van stagiaires en/of uitzendkrachten. Dan bent u  geen zelfstandige zonder personeel meer maar een zelfstandige met personeel;
  • als een zzp’er een andere zzp-er inhuurt en gezag uitoefent over de werkzaamheden van deze ingehuurde zzp’er, kan deze ingehuurde zzp’er, juridisch, bij u in loondienst aangemerkt worden.

Dit betekent dus dat u in deze gevallen wettelijk verplicht bent om in het bezit te zijn van een RI&E.